TYCOONS
ในปี 2545 ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001
     (ระบบบริหารคุณภาพ)
ในปี 2544 ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001
ในปี 2544 ได้รับการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001
ในปี 2552 ได้รับการรับรองความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025
ในปี 2555 ได้รับการรับรอง CE Mark ตามมาตรฐาน EN14566 และอยู่ในกระหว่างดำเนินการเพื่อให้ได้การรับรองตามมาตรฐาน EN14592

ISO-9001

 

ISO - 9001 - NAC

ISO - 9001 - UKAS

 

 

 

ISO-14001

 

ISO - 14001 - NAC

ISO - 14001 - UKAS

ISO-17025

 

ISO - 17025
(English version)

ISO - 17025
(Thai version)