TYCOONS

การก่อวินาศกรรมที่ตึกเวิล์ดเทรดในสหรัฐอเมริกาของกระบวนการก่อการร้าย เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2544 ทำให้สหรัฐอเมริกามีความตื่นตัวระมัดระวังเกี่ยวกับการก่อการร้ายในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งการแอบแฝงมาในการขนส่งสินค้าทุกชนิดเข้าสู่ประเทศ เช่น การซุกซ่อนยาเสพติด/อาวุธร้ายแรงในตู้สินค้า การปนเปื้อนเชื้อโรค หรือสารเคมีที่เป็นภัยต่อสุขอนามัยและสภาพแวดล้อมที่ส่งเข้าสู่ประเทศ เป็นต้น

ทางบริษัท ไทยคูน เวิลด์ไวด์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จึงเล็งเห็นความสำคัญในการให้ความร่วมมือจัดทำมาตรการด้านความปลอดภัยเพื่อป้องกันการก่อการร้ายในทุกกรณี โดยกำหนดนโยบายบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพเพื่อส่งมอบให้กับลูกค้าตรงตามเวลา รวมถึงการให้ความร่วมมือกับลูกค้าในการป้องกันมิให้มีการใช้ช่องทางการผลิตและส่งออกสินค้าของบริษัทฯ เป็นช่องทางในการก่อการร้ายในทุกกรณี

บริษัทฯ จะดำเนินการอบรมให้ความรู้และสร้างจิตสำนึกตามนโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัยให้แก่พนักงานทุกระดับในองค์กร

บริษัทฯ ถือว่านโยบายฉบับนี้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานทุกระดับ ซึ่งจะต้องปฏิบัติตาม รวมทั้งการพัฒนาการป้องกันการก่อการร้ายที่แอบแฝงมา

บริษัทฯ จะสนับสนุนในเรื่องงบประมาณ เวลา บุคลากร และทรัพยากรอื่น ๆ อย่างเหมาะสมเพื่อให้นโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัยของบริษัทฯ บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ รวมทั้งจะกำหนดขั้นตอนการดำเนินการด้านความมั่นคงปลอดภัยทุกขั้นตอนเป็นลายลักษณ์อักษร

คณะทำงานที่รับผิดชอบต้องดำเนินการตรวจสอบและประเมินนโยบายและผลการดำเนินงานด้านความมั่นคงปลอดภัยของบริษัทฯ ตามระยะเวลาที่กำหนด

นโยบายนี้ประกาศต่อพนักงานทุกคนและทุกหน่วยงาน รวมทั้งมีการประชาสัมพันธ์ต่อสาธารณชนให้รับทราบ