TYCOONS

นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

เพื่อให้การดำเนินงานทางด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อเนื่อง และให้ความสำคัญอย่างยิ่งควบคู่ไปกับการปฏิบัติงานตามหน้าที่ของพนักงานภายในบริษัท จึงกำหนดนโยบายด้านความปลอดภัย ดังนี้

มุ่งมั่น พัฒนาและสร้างสรรค์ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของกฏหมายประเทศไทย รวมทั้งมาตราฐานสากลและข้อกำหนดอื่นๆ

การดำเนินงานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบของพนักงานทุกคน และมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมในองค์กร

ให้การสนับสนุนทรัพยากรอย่างเพียงพอและเหมาะสม มุ่งมั่นในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความรู้และสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามระบบการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย