TYCOONS

กระบวนการผลิตลวดเหล็กอบอ่อน ใช้เหล็กลวดสำหรับขึ้นรูปรีดเย็น หรือเหล็กลวดเจืออัลลอต่ำเป็นวัตถุดิบหลัก ผ่านขั้นตอนการดำเนินงาน 4 ขั้นตอน ดังนี้ การรีดหยาบ การอบอ่อน การล้างและชุบเคลือบผิว และการรีดละเอียด การรีดหยาบ คือการนำเหล็กลวดมารีดลดขนาดให้ได้ตามขนาดของลูกรีดและเพื่อเอาสนิมออก การอบอ่อนคือการอบเพื่อปรับโครงสร้างของลวดเหล็กที่ผ่านการรีดหยาบมาแล้วโดยใช้เตาอบอ่อน

แผนผังกระบวนการลวดเหล็กอบอ่อน :

การรีดหยาบ

การอบอ่อน

การล้างและชุบเคลือบผิว

การรีดละเอียด

การตรวจสอบคุณภาพ