TYCOONS

 

ทรัพยากรมนุษย์

บริษัทฯทำงานอย่างเป็นระบบ ปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานและบริษัทฯมีความเข้าใจตรงกัน ทำงานด้วยใจที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อการเจริญเติบโตของบริษัท บริษัทได้มีการจัดฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาพนักงานซึ่งถือเป็นนโยบายด้านสวัสดิการของพนักงาน

คุณสามารถตรวจสอบตำแหน่งงานใหม่ซึ่งบริษัทได้มีการนำเสนอไว้ที่ :

1、www.jobthaiweb.com
2、www.jobpub.com
3、------104 Job Bank-Tycoons Group Enterprise Co., Ltd.------

การฝึกอบรม,การส่งเสริมพัฒนาบุคลคลากร,มาตรการจูงใจพนักงาน

• การฝึกอบรมพนักงานใหม่

บริษัทฯ จัดให้มีแผนการฝึกอบรมสำหรับพนักงานใหม่ เช่น การแนะนำเกี่วยวกับหน่วยงานต่างๆ ภายในบริษัทฯ, หน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน, ค่าตอบแทนและสวัสดิการ, ความปลอดภัยในสถานประกอบการ, ผลิตภัณฑ์ต่างๆของบริษัทฯ เป็นต้น เพื่อให้พนักงานใหม่ได้ทำความคุ้นเคยกับสถานที่ทำงานได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ยังมีหัวหน้างานและเพื่อนร่วมงานที่ทำงานมาก่อนคอยช่วยเหลือและให้คำปรึกษาเพื่อให้พนักงานใหม่ให้เข้าใจหน้าที่งานและวัฒนธรรมของบริษัท

• การฝึกอบรมงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ

บริษัทฯ ได้ประสานงานกับสถาบันมืออาชีพต่างๆ และสถาบันการศึกษาระดับอาชีวศึกษาของรัฐบาล ในการจัดหลักสูตรการฝึกอบรมตามกลยุทธ์การปฏิบัติงานของบริษัทและแผนการฝึกอบรมประจำปีให้กับพนักงาน เพื่อเพิ่มทักษะความสามารถและความชำนาญที่หลากหลายให้กับพนักงาน

• การปฏิบัติงานต่างประเทศ

บริษัทฯ มอบโอกาสการไปปฏิบัติงานในต่างประเทศให้กับพนักงานที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานและสมัครใจจะไปปฏิบัติงานในต่างประเทศเพื่อที่จะได้มีการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์และพัฒนามุมมองในระดับสากล ถือเป็นโอกาสอันดีที่จะพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของทั้งบริษัทและตัวพนักงานเอง

• การพัฒนาความสามารถ

บริษัทฯ จัดให้มีการฝึกอบรมก่อนการเริ่มงานที่เป็นระบบอย่างสมบูรณ์ และฝึกอบรมงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบเพื่อพัฒนาความเป็นมืออาชีพของพนักงาน

• มาตรการจูงใจพนักงาน

1.คัดเลือกพนักงานที่มีความเป็นเลิศให้เป็นผู้บังคับบัญชาระดับกลางโดยประเมินจากการปฏิบัติงานเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
2.ใช้วิธีหมุนเวียนงานเพื่อค้นหาความเชี่ยวชาญของพนักงาน และช่วยให้พนักงานได้พัฒนาทักษะในเวลาเดียวกัน
3.ดูแลชีวิตของพนักงานด้วยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

ชั่วโมงการทำงาน

- พนักงานทั่วไป
● วันจันทร์ – วันเสาร์ สัปดาห์ละ 48 ชั่วโมง ● พักกลางวัน 12:00 ~ 13:00
- พนักงานที่เข้ากะ
ให้แต่ละหน่วยงานจัดกะกันตามความเหมาะสมของงาน โดยอยู่บนหลักการดังนี้
● เวลาทำงาน กะเช้า 08.00 - 16.00 น.
● กะบ่าย 16.00 น. – 24.00 น.
● กะดึก 24.00 น. – 08.00 น.

Employee Welfare

● สวัสดิการพนักงาน
● บริหารงานโดยคณะกรรมการสวัสดิการ , ประกันสังคม, เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, เงินแสดงความยินดีกรณีแต่งงาน,
เงินช่วยเหลือกรณีงานศพ ชุดพนักงาน
● การแข่งขันกีฬาสี
● หอพักสำหรับพนักงานพร้อมอินเตอร์เน็ต, สนามกีฬาสำหรับพนักงาน
● โรงอาหารสำหรับพนักงาน

การแข่งขันกีฬาสี

การแข่งขันกีฬาสี

การแข่งขันกีฬาสี

หอพักพนักงาน